Proclamation No. 126, s. 2017

MALACAÑAN PALACE
MANILA

BY THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES

PROCLAMATION NO. 126

DECLARING YABING MASALON DULO, AMBALANG AUSALIN, AND ESTELITA TUMANDAN BANTILAN AS MANLILIKHA NG BAYAN FOR 2016