Read in English

Nilikha ang Official Gazette sang-ayon sa Batas Blg. 453, “Isang Batas na para sa paglalathala ng isang Official Gazette ng Pamahalaang Insular, sa ilalim ng pangkalahatang direksiyon ng Kagawaran ng Instruksiyong Pampubliko.” Napagtibay ito ng Komisyong Filipino noong Setyembre 2, 1902 sa kapangyarihan ng Estados Unidos ng Amerika. Lumabas ang Tomo 1, Blg. 1 noong Setyembre 10, 1902.

Noong Marso 5, 1903, inamyendahan ng Batas Blg. 664 ang naunang Batas Blg. 453 upang higit pang mapalaganap ang Official Gazette:

SEKSIYON 3. Ilalathala ang Official Gazette bawat linggo nang may dalawang bahagi—nasa Ingles ang isang bahagi, at nasa Español ang ikalawa. Ilalabas nang magkahiwalay ang bawat bahagi at maglalabas ng lahat ng Batas lehislatibo at lahat ng resolusyong pampubliko ng Lehislaturang Insular, lahat ng kautusang ehekutibo, tulad ng mga pasya o mga abstrak ng mga pasya ng Korte Suprema, ng Korte ng Pagdulog sa Customs, at ng Korte sa Pagpaparehistro ng Lupa, sang-ayon sa mapagpasyahan ng mga naturang hukuman na mahalagang mailimbag at mailathala, at iba pang katulad na dokumentasyon ng mga gawain na gaya ng karaniwalang nalalathala sa isang official gazette na maaaring itakda para sa paglalathala ng Kalihim ng Instruksiyong Pampubliko o maaaring imungkahi para sa paglalathala ng patnugot at pahintulutan ng Kalihim ng Instruksiyong Pampubliko.

OG1
Gaceta Oficial, circa 1906. (Sa kaliwang itaas) Gaceta Oficial, circa 1925. (Sa kanang itaas) Ang Official Gazette sa panahon ng digmaan, circa 1943. (Sa kaliwang ibaba) Official Gazette circa 1946. (Sa kanang ibaba)

Ipinasa ang Batas Komonwelt Blg. 638, “Isang batas na para sa iisang paglalathala at pamumudmod ng Official Gazette,” ng Ikatlong Sesyon ng Ikalawang Asembleang Pambansa noong Mayo 22, 1941, at paglaon ay tinanggap ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Hunyo 10, 1941.

SEKSIYON 1. Ilalathala sa Official Gazette ang (1) lahat ng mahahalagang batas lehislatibo at mga resolusyong pampubliko ng Kongreso ng Pilipinas; (2) lahat ng mga kautusan at pamahayag na ehekutibo at administratibo, maliban sa mga walang pangkalahatang bisa; (3) mga pasya at abstrak ng mga pasya ng Korte Suprema at ng Korte ng mga Pagdulog sang-ayon sa minamahalaga ng mga naturang korte na malathala; (4) mga dokumento o uri ng dokumento na hinihiling ng batas na malathala; at (5) mga dokumento o uri ng dokumento na pana-panahong tutukuyin ng Pangulo ng Pilipinas na may pangkalahatang gamit at bisang legal, o pinahihintulutan niyang malathala: Hangga at, Para sa kapakanan ng seksiyong ito, bawat kautusan o dokumento na nagdidikta ng parusa ay kinakailangang matiyak na may pangkalahatang gamit at bisang legal; Gayundin, hangga at, Ang terminong “dokumento” na ginagamit sa seksiyong ito ay sumasaklaw sa anumang kautusan, regulasyon, tuntunin, sertipiko, lisensiya, paalala, o kaparehong papel na inilabas, inirekomenda, pinagtibay ng anumang kagawarang ehekutibo, kawanihan, tanggapan, komisyon, kapulungang nakapag-iisa, ahensiya, at mga kasangkapan ng sangay administratibo ng Pamahalaan, subalit hindi ng sangay lehislatibo o panghukuman ng Pamahalaan.

Itinatakda ng Kodigong Administratibo ng 1987 ang papel ng Official Gazette sa pagsasakatuparan at bisa ng mga batas. Sang-ayon sa Aklat I, Kabanata 5, Seksiyon 18: “Magkakabisà ang mga batas nang 15 araw matapos ang paglalathala sa mga ito sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may malawakang sirkulasyon, maliban kung iba ang nakasaad.” Tinitiyak din ng Aklat I, Kabanata 6, Seksiyon 24 ang mahalang papel ng Official Gazette kaugnay ng pagpapasa ng mga batas:

SEKSIYON 24. Mga Nilalaman. Ilalathala sa Official Gazette ang lahat ng mga batas lehislatibo at resolusyong pampubliko; lahat ng mga inilathalang ehekutibo at administratibo na may pangkalahatang gamit; mga pasya at abstrak ng mga pasya ng Korte Suprema at ng Korte ng mga Pagdulog, o iba pang hukumang may parehong antas, na pinagpasyahan ng mga naturang korte na mahalagang malathala; mga dokumento o mga uri ng dokumento na hinihingi ng batas na malathala; at ang mga dokumento o uri ng dokumento na itatakda ng Pangulo sa pana-panahon bilang may pangkalahatang gamit o pinahihintulutan niyang malathala.

OG2
Official Gazette circa 1960. (Sa kaliwang itaas) Official Gazette circa 2006. (Sa kanang itaas) Official Gazette circa 2009. (Sa kaliwang ibaba) Kasalukuyang disenyo Official Gazette circa 2012. (Sa kanang ibaba)

Ang paglalathala ng anumang batas, resolusyon, o iba pang opisyal na dokumento sa Official Gazette ang magsisilbing prima facie na katibayan para sa kapangyarihan nito.

SEKSIYON 25. Pamamatnugot at mga Publikasyon. Pamamatnugutan ang Official Gazette sa Tanggapan ng Pangulo at ilalathala nang lingguhan sa wikang Filipino o Ingles. Ipagbibili ito at ipamumudmod ng National Printing Office [Pambansang Tanggapan sa Paglalathala] na agad magpapadala nang libre sa koreo ng mga kopya nito sa mga may suskripsiyon.

Nilaagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang Kautusang Ehekutibo Blg. 200, s. 1987, “Para sa paglilimbag ng mga batas sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may malawakang sirkulasyon sa Pilipinas bilang kahingian sa pagpapatibay sa kanilang bisa,” na naggiit muli ng papel ng Official Gazette sa prosesong lehislatibo, subalit nagpapahintulot sa integrasyon ng pahayagang pambansa—lalo pa sa harap ng limitadong sirkulasyon ng Official Gazette nang panahong iyon.

Bunga ang EO 200, s. 1987 ng pasya ng Korte Suprema sa kasong Tañada, et. al. vs. Tuvera, et. al (G.R. Blg. 63915, Disyembre 29, 1986), na naobserbahang, “maraming masasabi sa pananaw na hindi kinakailangang sa Official Gazette maglathala, lalo pa’t hindi regular ang paglalathala at limitado ang mambabasa.” Ganito ang nakasaad sa isang bahagi ng pasya: “Kaya ipinapahayag ng Korte na ang mga batas pampangulo na may pangkalahatang gamit, na hindi nalimbag, ay walang puwersa at bisa.”

Nilagdaan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang Kautusang Ehekutibo Blg. 4, s. 2010 na sang-ayon sa “ipinagpaparangalang polisiya ng administrasyong ito na tiyaking bukas at ganap at angkop ang pagpapaalam ng mga polisiya, programa, gawaing opisyal, at nakamit ng Tanggapan ng Pangulo at Ehekutibo na pampubliko.” Nilikha ng EO 4 ang Presidential Communications Development and Strategic Planning Office, na kabilang sa mga tungkulin ang mga pananagutang pampatnugutan ng Official Gazette ng Republika ng Pilipinas.

Magbasa pa:

Read in English