Read in English

Inilalathala tuwing Lunes ang nakalimbag na edisyon ng Official Gazette.

Maaaring ipadala sa National Printing Office (NPO) ang mga tanong hinggil sa publikasyon, subskripsiyon, sirkulasyon, at pagkuha ng sariling kopya:

     NPO, Official Gazette Section

     EDSA cor. National Printing Office Road

     Diliman, Quezon City

     Telefax: 928 6257

Huwag kalilimutang dapat ipasa ang mga artikulo at materyal na nais ipalathala nang higit isang buwang maaga sa pinakahuling isyu.

Dagdag pa rito, kailangang matanggap ng NPO ang Notice of Hearing/Order of Reconstitution and Application of Land Title nang 90 o higit pang araw bago ang petsa ng hearing.